Chirurdzy polscy znaczek nr 3073

Chirurdzy polscy znaczek nr 3073

Chirurdzy polscy – 3073

Rafał Czerwiakowski (1743-1816)