Klasyka polskiego filmu znaczek nr 3844

Klasyka polskiego filmu znaczek nr 3844

Klasyka polskiego filmu – 3844

Rejent i Papkin