Klasyka polskiego filmu znaczek nr 3846

Klasyka polskiego filmu znaczek nr 3846

Klasyka polskiego filmu – 3846

Podstolina i Klara