Klasyka polskiego filmu znaczek nr 3841

Klasyka polskiego filmu znaczek nr 3841

Klasyka polskiego filmu – 3841

Cześnik i Dyndalski