Polska motoryzacja znaczek nr 2142

Polska motoryzacja znaczek nr 2142

Polska motoryzacja – 2142

Autokar Jelcz-Beriet