Polska motoryzacja znaczek nr 2145

Polska motoryzacja znaczek nr 2145

Polska motoryzacja – 2145

Samochód Fiat 125p