Polska motoryzacja znaczek nr 2146

Polska motoryzacja znaczek nr 2146

Polska motoryzacja – 2146

Mikrobus Nysa