Polska motoryzacja znaczek nr 2147

Polska motoryzacja znaczek nr 2147

Polska motoryzacja – 2147

Samochód ciężarowy Star 660