Tytus, Romek i A’Tomek znaczek nr 4277

Tytus, Romek i A’Tomek znaczek nr 4277

Tytus, Romek i A’Tomek – 4277

Postać Tytusa frontem i bokiem