V Alert ZHP znaczek nr 1783

V Alert ZHP znaczek nr 1783

V Alert ZHP – 1783

Krzyż harcerski i kontury Polski