V Zjazd PZPR znaczek nr 1735

V Zjazd PZPR znaczek nr 1735

V Zjazd PZPR – 1735

Manifest Wojciecha Weissa