Wodzowie znaczek nr 339

Wodzowie znaczek nr 339

Wodzowie znaczek nr 339

Romuald Traugutt