5957

5957

Wybitni polscy trenerzy – znaczek nr 4534

Podobizna Henryka 艁asaka