Zabytki architektury znaczek nr 410

Zabytki architektury znaczek nr 410

Zabytki architektury znaczek nr 410

Zamek w Lanckoronie ko艂o Wadowic